Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011.209.1243 z późn. zm.) w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

  1. Z pomocy osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie z Inspektoratem.
    Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Inspektoracie. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
  2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie w Rzeszowie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo – migowego) i SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Inspektorat korzysta z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osoby uprawnionej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • Imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie,
  • Wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Inspektoracie,
  • Wskazanie sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

POBIERZ DOKUMENT - WZÓR ZGŁOSZENIA

Po dokonaniu zgłoszenia Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Inspektorat zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

Inne środki udostępniane przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie wspierające komunikowanie się: