Aktualności
  • s0.png
  • s1.png
  • s2.png

W dniu 7 września 2017 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie wykonując obowiązki służbowe na punkcie kontrolnym w Leżajsku przy drodze krajowej 77, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego oraz naczepy – cysterny. Krajowy przewoźnik wykonywał międzynarodowy przewóz towaru niebezpiecznego o nr UN3455 KREZOLE STAŁE, 6.1(8), II na trasie Czechy – Polska.

Podczas kontroli inspektorzy stwierdzili naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR). Na tablicach barwy pomarańczowej widniał kod zagrożenia dla towarów trujących lub słabo trujących, a w rzeczywistości przewożony był towar niebezpieczny, zaklasyfikowany jako towar trujący, jak również żrący.

Powyższy fakt nie miał również odzwierciedlenia w nalepkach ostrzegawczych, umiejscowionych z trzech stron naczepy. Cysterna była oznakowana wyłącznie nalepkami dla towarów o właściwościach trujących, ale nie żrących. Informacje te są niezmiernie istotne dla innych uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim dla służb ratowniczych, które dzięki właściwemu oznakowaniu pojazdu są w stanie w razie potrzeby przeprowadzić skutecznie i bezpiecznie akcję ratunkową.

Wśród stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, najbardziej rażącą był przewóz towarów niebezpiecznych o nr UN3455 w cysternie, która nie została dopuszczona do takiego przewozu przez właściwy organ - TDT. Przedmiotowe naruszanie jest klasyfikowane jako I kategoria zagrożenia, obejmująca naruszenia przepisów umowy ADR i stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska, wymagające natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, w tym przypadku zakazu dalszej jazdy.

O całym zdarzeniu została poinformowana Państwowa Straż Pożarna w Leżajsku, zaś wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Mając na uwadze bezpieczeństwo przewozu, a także innych uczestników ruchu, zespół pojazdów, w porozumieniu z Komendantem Straży Pożarnej w Leżajsku został odeskortowany do pobliskich Zakładów Chemicznych.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na drodze krajowej nr 19  zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Rumuni do Polski.

Najbardziej rażącą nieprawidłowością stwierdzoną podczas wykonywanych czynności kontrolnych, był przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach, które nie były dopuszczone do przewozu towarów niebezpiecznych. Materiał niebezpieczny (UN3077 - tlenek cynku) w ilości 23222 kg zapakowano do elastycznych, dużych opakowań, przeznaczonych do przewozu luzem.

Przedmiotowe naruszanie jest klasyfikowane jako I kategoria zagrożenia, która to obejmuje naruszenia przepisów umowy ADR - stwarzające duże zagrożenie dla ludzi lub środowiska, a naruszenia takie wymagają natychmiastowego podjęcia środków zaradczych, w tym przypadku zakazu dalszej jazdy.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, jak również konieczność zapewnienia właściwego stopnia bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych pojazd wraz z ładunkiem został usunięty z ruchu drogowego i zdeponowany na parkingu umożliwiającym postój i bezpieczne przeładowanie pojazdu na koszt jego właściciela.

Transport ładunków niebezpiecznych (ADR) jest szczególnym rodzajem przewozów. Dlatego też firmy transportowe oferujące usługi w tym zakresie muszą spełniać i przestrzegać szereg określonych wymagań, wynikających z uregulowań prawnych. Przy przewozie ładunków niebezpiecznych priorytetem jest   bezpieczeństwo, które uzależnione jest od właściwej organizacji przewozu. Przewóz materiałów niebezpiecznych wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno samego środka transportu, jak również opakowania - dostosowanego do przewożonego materiału, tak aby nie stanowił zagrożenia dla środowiska i ludzi.

Smutna wiadomość o tragicznej śmierci Inspektora podczas pełnienia obowiązków służbowych dogłębnie wstrząsnęła nami wszystkimi.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego wraz z Inspektorami oraz pozostałymi pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, łącząc się w ogromnym bólu składają wyrazy współczucia oraz kondolencje Rodzinie i Najbliższym.

Trudno pogodzić się z tak wielką stratą.

Proszę przyjmijcie od nas wyrazy najszczerszego żalu.

Uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, w tym dniu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie będzie nieczynny.

W zamian Inspektorat będzie otwarty dla klientów 9 września 2017r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa - Zarządzenie nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.

 

W dniu 31.07.2017 r. dzieci  wypoczywające w ramach III turnusu charytatywnej kolonii w Ośrodku CARITAS Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach szkoliły swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Podczas kolonii dzieci nabyły wiedzę teoretyczną, oraz umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto uczestniczyły w szkoleniu o tematyce związanej z ubezpieczeniami społecznymi, przygotowanym dla dzieci przez pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie.

W dniu 24.07.2017r. w miejscowości  Styków, na drodze krajowej nr 9, inspektorzy zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do Ukraińskiego przewoźnika, który wykonywał międzynarodowy transport drogowy oleju z Ukrainy do Polski. Podczas szczegółowej kontroli stanu technicznego pojazdu stwierdzono niedozwoloną ingerencje w system SCR, poprzez zamontowanie niedozwolonego urządzenia dodatkowego w postaci emulatora AdBlue. Nielegalnie zamontowane urządzenie służyło do symulowania prawidłowej pracy układu emisji spalin (SCR), podczas gdy system w rzeczywistości nie pracował prawidłowo, tzn. nie pobierał roztworu mocznika, przez co do atmosfery trafiały nieoczyszczone spaliny.

Powyższe powodowało, że pojazd ten nie spełniał określonych w świadectwie homologacji warunków technicznych dotyczących czystości spalin – dla wymaganej normy zezwolenia CEMT. W związku z czym zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu, zakazując kierowcy dalszej jazdy, a ponadto zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.

W ubiegłą środę tj. 12.07.2017 r. na drodze krajowej nr 19, w miejscowości Domaradz inspektorzy z rzeszowskiego oddziału WITD zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy marki Scania wraz z naczepą należący do białoruskiego przewoźnika. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Wnikliwa analiza danych zarejestrowanych przez tachograf cyfrowy dała podstawę do podejrzeń, że w instalację tachografu może być zamontowane niedozwolone urządzenie, mające wpływ na nieprawidłową pracę. Podejrzenia inspektorów okazały się być, jak najbardziej słuszne, ponieważ podczas przeprowadzonej próby drogowej okazało się, że tachograf działa nieprawidłowo. W trakcie poruszania się pojazdu, urządzenie rejestrowało odpoczynek. Nierejestrowanie było spowodowane zainstalowanym w pojeździe - niedozwolonym urządzeniem, które zakłócało właściwą pracę tachografu. W wyniku przeprowadzonej kontroli pojazdu wykryto podłączone niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego. Za stwierdzone naruszenie kierujący został ukarany grzywną w wysokości 2000 zł.