Aktualności

W czwartek, 22 lutego br., Pani Grażyna Zagrobelna - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Pan Jerzy Mika - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa przewozu drogowego drewna, ochrony nawierzchni dróg publicznych przed ich degradacją związaną z przejazdem pojazdów przewożących drewno oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu drewnem, ich transportu oraz legalności.

Na mocy porozumienia, strażnicy leśni z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz podkarpaccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą prowadzić wspólne działania ukierunkowane na wzajemną wymianę wiedzy oraz doświadczeń, organizowanie  szkoleń i seminariów, wypracowanie wspólnych procedur związanych między innymi z prawidłowym załadunkiem drzewa, prowadzanie wspólnych akcji kontrolnych i działań w zakresie kontroli pojazdów przewożących drewno oraz surowce drzewne, wymianę informacji odnośnie kontrolowanych pojazdów drogowych w zakresie legalności przewożonego towaru.

Inspektorzy transportu drogowego w myśl porozumienia będą m.in. poszerzać wiedzę pracowników Lasów Państwowych z zakresu: dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów i zespołów pojazdów, przepisów regulujących prawidłowy przewóz ładunków, w tym ładunków wystających poza obrys pojazdów – z uwzględnieniem specyfiki przewozu drewna, prawidłowego ustalania dopuszczalnej ładowności pojazdów i zespołów pojazdów, zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego, jak również warunków i zasad kontroli dokonywanej przez inspektorów ITD, w szczególności w zakresie przejazdów pojazdami nienormatywnymi.

Natomiast pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie będą przeprowadzać szkolenia dla inspektorów transportu drogowego w zakresie sposobów rozpoznawania rodzajów sortymentów drewna, cechowania i znakowania drewna, metod określania objętości i masy drewna na środkach transportu drogowego, a także dokumentacji, która jest sporządzana w związku z wykonywaniem wywozu drewna z lasów.