Aktualności

W dniach 24-27 września b.r. inspektorzy transportu drogowego z Polski uczestniczyli w międzynarodowych kontrolach drogowych z zakresu przewozów towarów niebezpiecznych – ADR Cross border Enforcement (ACE) zorganizowanych przez Euro Contrôle Route oraz Bundesamt für Güterverkehr w ramach podgrupy roboczej ECR HARMONIE ADR, w miejscowości Drezno w Niemczech.

Ideą kontroli ADR w ramach akcji ADR Cross border Enforcement (ACE) jest przeprowadzenie kontroli drogowych przewozu towarów niebezpiecznych ADR w taki sposób w jaki służby kontrolne danego państwa wykonują codzienną pracę inspekcji, dzięki czemu będzie możliwe wypracowanie wspólnego modelu kontroli ADR w całej Europie, który kiedyś inspektorzy z różnych krajów wspólnie, ramię w ramię, będą mogli wykorzystywać w ramach uprawnień poza granicami swojego Państwa, stosując specjalne traktaty np. traktat z Liège – podkreślił organizator ze strony BAG Pan Thomas Fischer.

Kontrole w ramach akcji ACE powstały z inicjatywy podgrupy roboczej ECR Harmonie ADR, w której Inspekcja Transportu Drogowego ma swojego przedstawiciela. Jednym z celów Podgrupy Roboczej jest modyfikacja i aktualizacja dyrektywy 95/50 / WE w sprawie jednolitych procedur kontroli towarów niebezpiecznych i jej załączników (t.j. listy kontrolnej i kategoryzacji naruszeń). Natomiast założonym celem wspólnych kontroli w ramach ACE jest poszukiwanie podobieństw i różnic podczas kontroli drogowej ADR i próba stworzenia harmonizacji egzekwowania w transporcie towarów niebezpiecznych i równych szans we wszystkich krajach strony umowy ADR.

We wspólnych kontrolach udział wzięli inspektorzy prowadzący kontrole drogowe towarów niebezpiecznych z Holandii, Belgi, Luksemburga, Niemiec, Czech, jak również  inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Rzeszowie oraz  z WITD w Lublinie.

Spotkanie zostało otwarte przez członków podgrupy roboczej ECR Harmonia ADR tj. Thomas Fischer (BAG), Hennie van der Stokker (ILT) i André Schenkel (ILT), podczas którego zostały podkreślone między innymi konieczność takich międzynarodowych skoordynowanych kontroli transportu towarów niebezpiecznych i wspólnej wymiany doświadczeń na tym polu.

Przez kolejne dwa dni inspektorzy z różnych krajów w grupach trzyosobowych prowadzili kontrole drogowe towarów niebezpiecznych, podczas których skontrolowanych zostało 58 pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Spośród pojazdów poddanych kontroli, w przypadku 26 przewozów stwierdzono naruszenia z zakresu nieprzestrzegania zapisów umowy ADR, co stanowiło 44,8 % skontrolowanych pojazdów. Natomiast w przypadku 22 pojazdów naruszenia były tak poważne, że zostały one unieruchomione do momentu usunięcia nieprawidłowości. Nieprawidłowości te związane były z niewłaściwym mocowaniem ładunku, niepoprawnym lub niekompletnym wypełnieniem dokumentów przewozowych, brakiem obowiązujących  instrukcji pisemnych dla kierowców, nieprawidłowym lub niekompletnym  oznakowaniem opakowań, nieprawidłowym lub niekompletnym  oznakowaniem pojazdów (cystern) i brakującym wyposażeniem kierowcy. Do najpoważniejszego naruszania można zaliczyć stwierdzenie uwolnienia się towaru niebezpiecznego poza opakowanie, w którym to przypadku dalsza kontrola została przekazana służbom z zarządzania kryzysowego.

Pomimo konstruktywnej różnicy zdań w kwestii interpretowania zapisów umowy ADR, wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że kontrola towarów niebezpiecznych w ramach akcji ADR Cross border Enforcement (ACE) jest bardzo wartościowa, a nawet można powiedzieć - niezbędna i powinna być kontynuowana w najbliższej przyszłości, ponieważ harmonizacja egzekwowania przepisów w sprawie transportu niebezpiecznych towarów jest priorytetem, zwłaszcza jeśli chodzi o przyczynianie się do większego bezpieczeństwa podczas wykonywania tak specjalistycznego rodzaju transportu.