Aktualności

W dniach 27-28 lutego b.r. w siedzibie Unii Benelux mieszczącej się przy  Rue de la Régence 39, w Brukseli pracownicy ministerstw  oraz organów odpowiedzialnych za kontrolę przepisów socjalnych dotyczących czasu pracy kierowców z państw zrzeszonych w ramach Euro Contrôle Route zebrali  się na kolejnym spotkaniu podgrupy roboczej ECR HARMONIE DRT.  Celem spotkania było omówienie podejścia ogólnego w sprawie Pakietu Mobilności przyjętego 3 grudnia 2018 przez Radę Unii Europejskiej oraz dyskusja nad procedurami kontroli przedsiębiorstw stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich.

Uczestnicy spotkania reprezentowali państwa następujących inspekcji i urzędów:

  • Holandia (Inspectie Leefomgeving en Transport)
  • Francja (Ministère des transports DGITM/DST Bureaux TR4)
  • Belgia (Federal Public Service of Transports)
  • Irlandia (Road Safety Authority)
  • Niemcy (Bundesamt für Güterverkehr)
  • Bułgaria (Executive Agency Road Transport Administration)
  • Polska (Inspekcja Transportu Drogowego)

Koordynatorem całego spotkania z ramienia ECR była Pani Frédérique Douwes. W nielicznym gronie uczestników spotkania grupy roboczej HARMONIE DRT po raz kolejny brał udział przedstawiciel Polski tym razem reprezentowany przez inspektora Inspekcji Transportu Drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Spotkaniu  przewodniczył Pana Hans Drijer (IL&T), którego głównym celem były omówienie proponowane zmiany w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zawarte w Pakiecie Mobilności uchwalonym w dniu 3 grudnia 2018 przez Radę Unii Europejskiej. W trakcie obrad uczestnicy zwrócili uwagę, że wskazane przepisy doprecyzują  i ujednolicają podejście służb kontrolnych do takich kwestii jak między innymi  prawidłowe odbieranie przerw przez kierowców wykonujących przewozy w załogach dwuosobowych czy choćby uproszczenie deklarowania innych prac przez kierowców dla których prowadzenie pojazdu nie jest podstawowym zajęciem. Obradujący wskazywali  również na konieczność dalszego doprecyzowania niektórych zapisów powyższego rozporządzenia tak aby nie budziły one wątpliwości zarówno wśród kierowców zobligowanych do ich przestrzegania jak i służb kontrolnych powołanych do sprawowania kontroli nad ich przestrzeganiem. 

W trakcie spotkania  omówiono  również projekt pisma  opracowanego na 20 sesji Grupy roboczej ds. Transportu drogowego działającej w ramach Komitetu Transportu Lądowego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Dokument ten ma  na  celu dostosowania umowy AETR do obecnego postępu technologicznego i wprowadzenia do użytkowania inteligentnych tachografów określonych w art. 8, 9 i 10 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 165/2014.

 Ostatnim punktem obrad było omówienie procedur kontroli  w zakresie przestrzegania przepisów socjalnych prowadzonych w siedzibie przedsiębiorstw transportowych. Szczególny nacisk położono na  porównanie obowiązków i uprawnień poszczególnych służb kontrolnych w danych państwach członkowskich, zakres kontroli, częstotliwość oraz sposób typowania przewoźników do kontroli prowadzonych w siedzibie przedsiębiorstwa. W trakcie powyższej dyskusji poruszono szereg różnic w podejściu do kontroli przedsiębiorstw w poszczególnych państwach zrzeszonych w ramach ECR.

Grupa robocza ustaliła również, iż konieczne jest wypracowanie wspólnego zakresu regulacji prawnych poddawanych sprawdzeniu oraz metodologii kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach stosowanej przez wszystkie państwa ECR. Jako trudność dla danego zagadnienia wskazano różne uprawnienia posiadane przez służby kontrolne poszczególnych krajów. Jednakowoż zaproponowano, aby przygotować ogólny schemat kontroli przedsiębiorstwa, z którego kontrolujący z poszczególnych krajów mogliby korzystać według posiadanych przez siebie uprawnień.  Opracowanie takiego schematu wskazano jako kolejny  cel dla najbliższych spotkań w ramach podgrupy roboczej ECR HARMONIE DRT.