Aktualności

W dniach 5-6 czerwca b.r. w siedzibie Bundesamt für Güterverkehr (BAG) mieszczącej w Kolonii pracownicy ministerstw oraz organów odpowiedzialnych za kontrolę przepisów socjalnych dotyczących czasu pracy kierowców z państw zrzeszonych w ramach  Euro Contrôle Route zebrali  się na kolejnym spotkaniu podgrupy roboczej ECR HARMONIE DRT. Celem spotkania było omówienie miedzy innymi procedur kontroli przedsiębiorstw stosowanymi w poszczególnych państwach członkowskich, a następnie wypracowaniu modelowego schematu tego typu kontroli we wszystkich państwach członkowskich ECR.

Uczestnicy spotkania reprezentowali państwa następujących inspekcji i urzędów:

  • Holandia (Inspectie Leefomgeving en Transport)
  • Irlandia (Road Safety Authority)
  • Niemcy (Bundesamt für Güterverkehr)
  • Wielka Brytania (Driver & Vehicle Standards Agency)
  • Chorwacja (Ministarstvo Pomorstva, Prometa i Infrastrukture)
  • Polska (Inspekcja Transportu Drogowego)

Koordynatorami całego spotkania z ramienia ECR był Pan Gerard Schipper oraz Pani Frédérique Douwes. W nielicznym gronie uczestników spotkania grupy roboczej HARMONIE DRT Polskę z ramienia Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego reprezentował inspektor Inspekcji Transportu Drogowego z WITD w Rzeszowie.

Spotkaniu  przewodniczył Pana Hans Drijer (IL&T), który po krótce przedstawił wyniki ustaleń poprzedniej grupy roboczej zawarte w sprawozdaniu ze spotkania, które odbyło się w dniach 27-28 lutego 2019r. Po czym uczestnicy spotkania przeszli do głównego tematu spotkania, którym były proponowane zmiany w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, zawarte w Pakiecie Mobilności uchwalonym w dniu 3 grudnia 2018 przez Radę Unii Europejskiej i przegłosowanym  4 kwietnia 2019 r. w Parlamencie Europejskim.

W trakcie spotkania uczestnicy zgodnie wskazywali słuszność wprowadzenia zapisów, które precyzują  i ujednolicają podejście służb kontrolnych do takich kwestii jak między innymi  prawidłowe odbieranie przerw przez kierowców wykonujących przewozy w załogach dwuosobowych, prawidłowe odbieranie przez kierowców regularnych odpoczynków  tygodniowych poza kabiną pojazdu, oraz sposobu i terminu odbioru rekompensaty przez kierowcę za wykorzystanie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd. 

Przedmiotem spotkania było również zwrócenie uwagi na konieczność dalszego doprecyzowania niektórych zapisów powyższego rozporządzenia tak aby nie budziły one wątpliwości zarówno wśród kierowców  (w tym kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,4 tony wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy) zobligowanych do ich przestrzegania jak i służb kontrolnych powołanych do sprawowania kontroli nad ich przestrzeganiem. 

W trakcie spotkania  omówiono  również projekt procedury kontroli  w zakresie przestrzegania przepisów socjalnych prowadzonych w siedzibie przedsiębiorstw transportowych. Przedstawiciele służb Holenderskich przedstawili szczegółowo procedurę typowania oraz przeprowadzania kontroli przedsiębiorstw stosowaną przez Inspectie Leefomgeving en Transport na podstawie wstępnej zautomatyzowanej analizy czasu pracy kierowców. Dzięki tego rodzaju spotkania służby kontrolne mają możliwość  porównania obowiązków i uprawnień w poszczególnych państwach członkowskich, a dokładnie zakresu kontroli, częstotliwość oraz sposób typowania przewoźników do kontroli prowadzonych w siedzibie przedsiębiorstwa. W trakcie powyższej dyskusji poruszono szereg różnic w podejściu do kontroli przedsiębiorstw w poszczególnych państwach zrzeszonych w ramach ECR.

Celem na kolejne spotkania podgrupy roboczej ECR HARMONIE DRT będzie wypracowanie wspólnego zakresu regulacji prawnych poddawanych sprawdzeniu oraz metodologii kontroli prowadzonych w przedsiębiorstwach stosowanej przez wszystkie państwa ECR. Można to nazwać ogólnym schematem kontroli przedsiębiorstwa, z którego kontrolujący z poszczególnych krajów mogliby korzystać według posiadanych przez siebie uprawnień.

Ostatnim punktem spotkania była kwestia planowanego na dzień 31 października 2019 roku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz konsekwencji i trudności z tym związanych zarówno dla przewozów wykonywanych docelowo do tego kraju jak i tranzytem do Irlandii.