Aktualności

Przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego w dniach 28-30 października b.r. brali czynny udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Monitorowania Kontroli Drogowej zorganizowanym przez Departament Transportu Towarów Niebezpiecznych Francuskiego Ministerstwa Ekologii (ministère de la transition écologique et solidaire), którego celem było ustalenie kształtu zmian załączników dyrektywy 95/50/WE. W pracach nad jakże ważną dyrektywą dotycząca kontroli przewozu towarów niebezpiecznych wzięły udział 32 osoby z 16 państw. Polska Inspekcja Transportu Drogowego była reprezentowana przez Zastępcę Głównego Inspektora Transportu Drogowego - Pana Łukasza Bryłę oraz Zastępcę Naczelnika WI z WITD w Rzeszowie – Pana Pawła Helmricha.

Spotkanie odbyło się w konsekwencji posiedzenia komitetu ds. transportu towarów niebezpiecznych Komisji Europejskiej (Departamentu C.2 - Bezpieczeństwo na drodze) i zostało zainicjowane na prośbę Grupy Roboczej ECR ADR Harmonie, której jednym z obszarów działania są prace nad modyfikacją i aktualizacją dyrektywy 95/50/WE w sprawie jednolitych procedur kontroli towarów niebezpiecznych.

 „Co jest ważne w dzisiejszych czasach, to wymiana doświadczenia w zakresie kontroli drogowych oraz danych z nią związanych pomiędzy służbami różnych państw odpowiedzialnymi za przewóz towarów niebezpiecznych,  co w szczególności zauważyliśmy podczas międzynarodowych kontroli drogowych przeprowadzonych w ramach akcji ADR Cross border Enforcement (ACE)” – podkreślił Pan Jean-Michel Piquion przedstawiciel francuskiego ministerstwa oraz przewodniczący grupy roboczej ECR ADR Harmonie.

Tymi słowami Pan Jean-Michel Piquion na wstępie spotkania pokreślił, jak istotne jest ujednolicenie procedur kontroli oraz wymiany danych z nią związanych w każdym państwie członkowskim, a będzie to możliwe między innymi poprzez zmianę oraz harmonizację przepisów zawartych w dyrektywie 95/50/WE.

Przed rozpoczęciem prac na tekstem zmian dyrektywy, Pan Jean-Michel PIQUION podkreślił również, że „równolegle do tej dyrektywy, Umowa europejska dotycząca Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) jest zmieniana co dwa lata. Wszystkie te nowe poprawki są bezpośrednio powiązane z kontrolami drogowymi. Tak więc, od ostatniej modyfikacji dyrektywy, która miała miejsce 2004 publikowano osiem wersji ADR ...”

Prace nad modyfikacją dyrektywy 95/50/WE podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Monitorowania Kontroli Drogowej były prowadzone przy udziale przedstawicieli ministerstw związanych z nadzorowaniem podmiotów wykonujących przewozy towarów niebezpiecznych oraz przedstawicieli służb kontrolnych z 16 krajów (Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Łotwy, Luksemburga, Hiszpanii, Szwecji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii) oraz reprezentanta Komisji Europejskiej - Departamentu C.2 Bezpieczeństwo na drodze.

Prace nad dyrektywą były bardzo złożone i ściśle powiązane z innymi aktami prawnym (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 jak również umową ADR). Podczas przebiegu spotkania wielokrotnie głos zabierał Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego - Pan Łukasz Bryła, który podkreślał potrzebę zachowania spójności zmian w klasyfikacji naruszeń dyrektywy 95/50/WE z klasyfikacją poważnych naruszeń, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403.

Pracę Grupy Roboczej ds. Monitorowania Kontroli Drogowej zakończyły się wypracowaniem propozycji nowego kształtu załącznika I dyrektywy 95/50/WE dotyczącego listy kontrolnej sporządzanej podczas kontroli drogowych przewozu towarów niebezpiecznych,  propozycji zmiany załącznika II do dyrektywy 95/50/WE zwierającego poszczególne naruszenia zakwalifikowane do konkretnych kategorii naruszeń oraz dodania nowego załącznika listy kontrolnej, który będzie wykorzystywany przez służby kontrolne podczas kontroli w siedzibie podmiotów uczestniczących w operacji przewozu towarów niebezpiecznych.

Na podsumowanie spotkania przedstawicielka Komisji Europejskiej, Pani Monica Stanciu zwróciła uwagę, że „procedowane zmiany dyrektywy zawierają większą część istniejącej dyrektywy i dotyczą zmian jednocześnie kilku innych aktów prawnych. Jednakże należy zwrócić szczególną uwagę, że obecne spotkanie jest konsekwencją posiedzenia komitetu ds. transportu towarów niebezpiecznych (TDG), dlatego wypracowany projekt zmian zostanie niezwłocznie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu komitetu ds. transportu towarów niebezpiecznych, który następnie będzie przedmiotem pracy Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.”

Pomimo konstruktywnej różnicy zdań w kwestii ostatecznego kształtu załączników dyrektywy  wynikających z interpretowania zapisów unijnych aktów prawnych, jak również umowy ADR, wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że zmiana dyrektywy jest bardzo ważna, a nawet można powiedzieć - niezbędna i powinna być dalej kontynuowana, gdyż harmonizacja egzekwowania przepisów w sprawie transportu towarów niebezpiecznych jest priorytetem, zwłaszcza jeśli chodzi o przyczynianie się do większego bezpieczeństwa podczas wykonywania tak specjalistycznego rodzaju transportu jakim jest przewóz towarów niebezpiecznych.