Aktualności

Już od ponad dwóch lat obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, które określa między innymi szczegółowe wymagania dla środków transportu i sposobu transportowania oraz oznakowania tych środków transportu. To chyba dostateczny czas aby się z nimi zaznajomić i wdrożyć w życie tym bardziej, iż ich niestosowanie przekłada się spore sankcje.

Przekonał się o tym polski przedsiębiorca, którego ciężarówka została poddana kontroli w dniu 11 marca w miejscowości Styków przy DK nr 9. Szary Man niestety nie spełniał wymogów odnośnie oznakowania wobec przewożenia odpadów. Rzeszowscy inspektorzy zakwestionowali również sposób zabezpieczenia ładunku co ostatecznie przełożyło się na mandat karny dla kierowcy w wysokości 100zł. Jednak zdecydowanie dotkliwszą karę poniesie przedsiębiorca, który nie zadbał o prawidłowe oznakowanie pojazdu. W tym miejscu przypominamy, iż zgodnie z §9 ust. 1, środki transportu odpadów, stanowiące pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu Ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oznacza się tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY”, naniesiony wielkimi literami koloru czarnego, o wysokości co najmniej 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o takich wymiarach, dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i 120 mm wysokości, natomiast wysokość napisu „ODPADY” wyniesie wówczas przynajmniej 80 mm, a szerokość linii – 12 mm. Wzór oznakowania środków transportu odpadów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Z kolei środki transportu, przeznaczone do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego w §9, mogą być oznakowane tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego, o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii 20 mm. Wzór oznakowania środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. Oznakowanie pojazdu, czy to zawierające napis „ODPADY”, czy też literę „A”, umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Powinno być ono czytelne i trwałe, w tym odporne na warunki atmosferyczne. Niestety w tym przypadku niedopełnienie tego obowiązku skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zagrożonego karą w wysokości 10000zł.