• Expert Professional Businessman  - Tumisu / Pixabay

    Jak zostać inspektorem

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są członkami korpusu służby cywilnej, wobec tego chcąc uzyskać zatrudnienie w Inspekcji Transportu Drogowego należy wziąć udział w naborze, zorganizowanym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej. (zobacz Zasady naboru na wolne miejsca pracy w służbie cywilnej)

Kto może zostać inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego

Wymagania w stosunku do kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa artykuł 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Zgodnie z cytowanym przepisem inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 25 lat, legitymuje się co najmniej średnim wykształceniem, tj. świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym, a co najistotniejsze ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie. Musi także posiadać określone uprawnienia do prowadzenia pojazdu, tzn. prawo jazdy co najmniej kategorii B oraz wymagany stan zdrowia.

Inspektorem Inspekcji Transportu Drogowego można zostać dopiero po zakwalifikowaniu na kurs specjalistyczny dla służby kontroli transportu drogowego, obejmujący wiedzę teoretyczną i praktyczną, niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku i jego zakończeniu złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego.

W jaki sposób przeprowadzany jest nabór kandydatów na stanowiska inspektorów ITD

Nabór zostaje ogłoszony w związku z decyzją Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie terminów i warunków organizacji rekrutacji na stanowiska inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

Nabór przeprowadzany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

W celu zachowania jednolitych zasad naboru we wszystkich wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego w Polsce, proces naboru koordynuje Biuro Nadzoru Inspekcyjnego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Proces rekrutacji kandydatów na inspektorów ITD składa się z następujących etapów:

  1. weryfikacja formalna ofert,
  2. test wiedzy,
  3. test kompetencyjny,
  4. rozmowa kwalifikacyjna wraz z analizą ofert.

Proces rekrutacji może zostać rozszerzony o dodatkowe narzędzia oceny kandydatów.

Wynik naboru

Wynik osiągnięty przez kandydata stanowi suma punktów uzyskanych przez niego w poszczególnych etapach rekrutacji.

Po przeprowadzonym naborze komisja sporządza protokół oraz upowszechnia informację o wynikach naboru zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Co dalej z kandydatem na inspektora ITD wyłonionym w trakcie naboru

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora. W trakcie kursu specjalistycznego kandydat na inspektora ITD zatrudniony zostaje na stanowisku aplikanta.

Wszyscy aplikanci, którzy zaliczą egzamin kwalifikacyjny otrzymują stanowisko młodszego kontrolera transportu drogowego, a o ich dalszym awansie decydować będzie konsekwencja w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poziomu wykształcenia oraz rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Top