• Career Resume Hiring Job Interview  - mohamed_hassan / Pixabay

    Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie organizowane są dla studentów studiów magisterskich/licencjackich uczelni państwowych i prywatnych w przypadku, gdy zainteresowania studenta oraz kierunek studiów są merytorycznie powiązane z zadaniami realizowanymi przez Inspektorat.

Praktyki są bezpłatne i organizowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Ilość miejsc na praktyki i czas ich trwania uzależniony jest od możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek organizacyjnych Inspektoratu.

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie wypełniają formularz aplikacyjny (pobierz dokument).

Do formularza aplikacyjnego należy dołączyć:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  • imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię wraz ze wskazaniem danych
    i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni oraz zakresu tematycznego (programu praktyki).

Praktykant zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Dokumenty o przyjęcie na praktyki studenckie należy przesyłać pocztą na adres : Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów lub składać osobiście w sekretariacie Inspektoratu (pok. 201) albo w komórce kadrowej Inspektoratu (pok. 205)
w godzinach od 7:30-15:30.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie posiada ograniczone możliwości organizacji praktyk studenckich. Rozpatrzenie prośby o odbycie praktyk zawodowych następuje z uwzględnieniem:

  • zbieżności kierunku studiów z działalnością ustawową, zakresem działalności Inspekcji Transportu Drogowego,
  • możliwości organizacyjnych i logistycznych komórek organizacyjnych.

Informacja o przyjęciu albo odmowie przyjęcia studenta na praktykę przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w formularzu aplikacyjnym adres e-mail.

Po potwierdzeniu przyjęcia studenta na praktykę zostaje zawarte porozumienie/umowa w sprawie praktyki pomiędzy upoważnionym przedstawicielem uczelni a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego, do którego załącznikiem jest program praktyki.

Po zakończeniu praktyki student otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki. Osobą odpowiedzialną za organizację praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie jest Monika Międlar, tel. 17 850-46-76, e-mail: praktyki.witd@witd.rzeszow.pl

Praktyki studenckie w administracji rządowej w 2015 roku

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie http://oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą:
1. PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ

Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie można uzyskać pod numerem telefonu 17 850-46-76 oraz adresem mailowym: praktyki.witd@witd.rzeszow.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r., są dostępne na stronie: http://bip.kprm.gov.pl

Top