• Expert Professional Businessman  - Tumisu / Pixabay

    Procedura naboru kandydatów w służbie cywilnej

ZARZĄDZENIE Nr 18 / 2012

PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznej procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie”

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), zgodnie ze Standardami zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, stanowiącymi załącznik do zarządzenia Nr 3 Szefa Służby Cywilnej z dnia 30 maja 2012r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz § 9 pkt 2 ppkt c) oraz Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 15/2011 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zmienionego zarządzeniem Nr 2/2012 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Wewnętrzną procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie”, zwaną dalej „Procedurą”.

§ 2.  Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr 13/2012 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie”.

Top