• Business Contract Agreement  - mohamed_hassan / Pixabay

    Staże

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie może zostać zorganizowany staż dla osoby bezrobotnej, zgodnie z przepisami ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Staż dla osoby bezrobotnej oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staże realizowane są po pozytywnym rozpatrzeniu przez właściwy urząd pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wniosek określa rodzaj stanowiska pracy, opis wymagań stawianych kandydatom, dotyczących poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu na danym stanowisku oraz program stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą według programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium wypłacane przez właściwy urząd pracy.

Obowiązkiem bezrobotnego odbywającego staż jest przestrzeganie przepisów i zasad ustalonych przez pracodawcę oraz sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby bezrobotnej.

Top