• Career Resume Hiring Job Interview - mohamed_hassan / Pixabay

  Zasady naboru kandydatów w służbie cywilnej

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej (art. 6 ustawy o służbie cywilnej).

Kto może się ubiegać o zatrudnienie w służbie cywilnej

O wolne stanowiska w służbie cywilnej mogą się ubiegać osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ustawy o służbie cywilnej),
 2. Korzystają z pełni praw publicznych,
 3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Posiadają kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
 5. Cieszą się nieposzlakowaną opinią.

Art. 5 ustawy o służbie cywilnej określa sytuacje, kiedy o wolne stanowiska pracy mogą ubiegać się obywatele innych państw. Zgodnie z art. 5 dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

W jaki sposób można się dowiedzieć o wolnych miejscach pracy w służbie cywilnej

Stosownie do postanowień ustawy o służbie cywilnej dyrektor generalny danego urzędu – w przypadku tut. Inspektoratu Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego - zobowiązany jest upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej przez zapewnienie umieszczenia ogłoszenia o naborze:

 1. W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 2. W Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie,
 3. W miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Ogłoszenie o naborze zawiera:

 1. Nazwę i adres urzędu,
 2. Określenie stanowiska pracy,
 3. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
 5. Informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy,
 6. Informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
 7. Wskazanie wymaganych dokumentów,
 8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Jak i gdzie można składać dokumenty aplikacyjne

Po opublikowaniu ogłoszenia o naborze kandydaci zainteresowani ofertą pracy w Inspektoracie mogą składać, w terminie w nim określonym, wymagane dokumenty aplikacyjne.

Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne (w formie papierowej) należy składać bezpośrednio
w sekretariacie w siedzibie Inspektoratu przy ulicy Hanasiewicza 21 w Rzeszowie lub przesyłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu o naborze. W przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową za datę wpływu przyjmuje się datę ich nadania w placówce pocztowej.

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP, podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne poddawane są wstępnej weryfikacji, której celem jest sprawdzenie spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, w tym:

 1. Spełnienia określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych,
 2. Kompletności wymaganych dokumentów,
 3. Zachowania wymaganego terminu złożenia aplikacji.

Udział w postępowaniu rekrutacyjnym zapewniony mają kandydaci, którzy:

 1. Spełniają wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze,
 2. Przedłożą komplet dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu,
 3. Złożą oferty w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie, zawierające braki formalne oraz złożone przez osoby niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze, nie są rozpatrywane.

Kandydaci nie są wzywani do uzupełniania brakujących dokumentów.

W jaki sposób należy udokumentować spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu

Staż pracy i doświadczenie zawodowe – kandydat zobowiązany jest udokumentować długość i rodzaj wymaganego stażu pracy lub doświadczenia zawodowego przedkładając kserokopie odpowiednich dokumentów, np. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, referencji, opinii.

Staż pracy to okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, stosunek pracy na podstawie wyboru, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Doświadczenie zawodowe stanowi pojęcie szersze, bo oprócz wspomnianego powyżej stażu pracy zalicza się do niego także okresy realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej, odbywania stażu, itp.

Wykształcenie – kandydat składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia (świadectwo, dyplom). W przypadku, gdy wymagane jest wykształcenie profilowane, np. prawnicze, ekonomiczne, profil wykształcenia musi wynikać z przedłożonego dokumentu.

Oświadczenia kandydata – szczególnie istotne jest, aby treść składanych oświadczeń potwierdzała spełnienie ustawowych wymogów (posiadania polskiego obywatelstwa, korzystania z pełni praw publicznych, nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe). Oświadczenie kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem i datą sporządzenia.

Dokumenty w języku obcym – do kserokopii dokumentów złożonych w języku obcym powinna być dołączona kopia ich tłumaczenia.

Inne kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy (np. prawo jazdy określonej kategorii, ukończone kursy) – powinny być potwierdzone złożeniem kserokopii stosownych dokumentów.

Z uwagi na fakt, iż złożone przez kandydatów oferty aplikacyjne podlegają niszczeniu po zakończonym naborze, przedkładane dokumenty składać należy w postaci kserokopii (nie dotyczy to listu motywacyjnego, życiorysu oraz oświadczeń kandydata, które muszą być złożone jako oryginalne dokumenty podpisane własnoręcznie przez kandydata).

W jaki sposób przeprowadzany jest nabór

Nabór przeprowadza komisja powołana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Poszczególne etapy naboru przeprowadzane są w następujących formach:

 1. Sprawdzian wiedzy,
 2. Rozmowa kwalifikacyjna,
 3. Test umiejętności praktycznych (w przypadku stanowisk wymagających określonych umiejętności).

Wynik naboru

Po przeprowadzeniu kolejnych etapów naboru komisja ustala wyniki końcowe, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

Zgodnie ustawą o służbie cywilnej w toku naboru komisja przeprowadzająca nabór wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa powyżej

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa powyżej, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Po zakończeniu naboru sporządza się protokół.

Protokół z przeprowadzonego naboru zawiera w szczególności:

 1. Określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a ust. 2,
 2. Liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych,
 3. Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
 4. Uzasadnienie dokonanego wyboru,
 5. Skład komisji przeprowadzającej nabór.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacja, o której mowa powyżej zawiera:

 1. Nazwę i adres urzędu,
 2. Określenie stanowiska pracy,
 3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Co dalej z osobą wyłonioną w trakcie naboru

Wyłoniony kandydat zostaje poinformowany o wyborze na dane stanowisko oraz o przewidywanej dacie zatrudnienia.

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony 12 miesięcy.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą, która ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Kierując pracownika do odbycia służby przygotowawczej, dyrektor generalny urzędu określa jej zakres i czas trwania na podstawie opinii osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. Opinia dotyczy poziomu przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. Zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia egzaminu określa dyrektor generalny urzędu.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony 12 miesięcy, o której mowa powyżej, podlega pierwszej ocenie w służbie cywilnej.

Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego.

Po dokonaniu oceny kierujący komórką organizacyjną wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu w przypadku:

 1. Przyznania oceny pozytywnej - o zawarcie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo
 2. Przyznania oceny negatywnej - o niezawieranie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.

Dyrektor generalny urzędu decyduje o zawarciu z pracownikiem umowy o pracę na czas nieokreślony na podstawie pozytywnej oceny pracownika.

Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach

Od 1 czerwca 2016r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie. Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń.
Osoby zainteresowane wybranym rodzaje ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie.

Top