Certyfikaty S

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich
wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydają:

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu
wydają:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
Telefon: 17 850-46-71, Fax: 17 850-46-77
ul. Hanasiewicza 21
35-103 Rzeszów

lub

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Telefon: (22) 22 220 43 11
Al. Jerozolimskie 94,
00-807 Warszawa

Formularze do pobrania:

  • Wniosek o wydanie certyfikatów (pobierz dokument) potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu,
  • Wniosek o wznowienie certyfikatów (pobierz dokument) potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu,
  • Wniosek o zmianę certyfikatu (pobierz dokument) potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu,
  • Wniosek o wydanie wtórnika (pobierz dokument) certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd lub przyczepę/naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu,
  • oświadczenie o utraceniu / zniszczeniu certyfikatu (pobierz dokument).

Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydawane są według wzoru i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1679 ze zm.)

Opłaty za wydanie, wznowienie, wydanie wtórnika, zmianę certyfikatu oraz za wydanie książki formularzy określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2013 r., poz.916).

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:
250 zł - dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu,
150 zł - dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu,
100 zł - dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu,
65 zł - dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu,
30 zł - za wydanie wtórnika /zmianę certyfikatu,
50 zł - za wydanie książki formularzy.

Wpłaty należy dokonać na konto:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Nr rachunku – NBP O/O Rzeszów
96 1010 1528 0016 8713 9130 0000

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ NUMER NIP

  • Opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem,
  • Certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM-koloru zielonego) dla pojazdów EURO 3 i EURO 4 pozostają ważne bezterminowo,
  • Certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM- koloru żółtego) dla naczepy lub przyczepy pozostają ważne bezterminowo.