• Pen Document Energy Certificate  - jarmoluk / Pixabay

    Certyfikaty S

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydają:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

35-103 Rzeszów
ul. Hanasiewicza 21
tel.: 17 850-46-71
fax: 17 850-46-77

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 94
tel.: 22 22 220 43 11

Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

Dla pojazdu samochodowego nie posiadającego certyfikatu250 zł
Dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu150 zł
Dla przyczepy lub naczepy nie posiadającej certyfikatu100
Dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu65
Za wydanie wtórnika /zmianę certyfikatu30 zł
Za wydanie książki formularzy50 zł

 

Certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydawane są według wzoru i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. z 2013 r. poz. 1679 ze zm.)

Opłaty za wydanie, wznowienie, wydanie wtórnika, zmianę certyfikatu oraz za wydanie książki formularzy określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2013 r., poz.916).

 

 

Wpłaty należy dokonać na konto:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Nr rachunku – NBP O/O Rzeszów
96 1010 1528 0016 8713 9130 0000

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PODAĆ NUMER NIP

 

  • Opłaty za certyfikaty należy uiścić przed ich odbiorem,
  • Certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM-koloru zielonego) dla pojazdów EURO 3 i EURO 4 pozostają ważne bezterminowo,
  • Certyfikaty B potwierdzające spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (dokument wydany przez BOTM- koloru żółtego) dla naczepy lub przyczepy pozostają ważne bezterminowo.
dsdasdasdasdas
Top