• Adult Ambulance Background Care - ckstockphoto / Pixabay

  Petycje

Ogólne zasady składania i rozpatrywania petycji

 1. Zasady i tryb rozpatrywania petycji
  1. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
  2. Petycję można składać w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycje (własnym) oraz podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
  3. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
  4. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  5. Petycja powinna zawierać:
   • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
   • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
   • oznaczenie adresata petycji;
   • wskazanie przedmiotu petycji.
  6. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub z urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.
  7. Petycja składania w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
  8. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
  9. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
  10. Podmiot trzeci wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
  11. Petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zawiera:
   • oznaczenia podmiotu,
   • miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresu do korespondencji.
  12. Jeżeli petycja:
   - nie została złożona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
   - nie zawiera oznaczenia adresata i wskazania przedmiotu lub
   - w przypadku, gdy składana jest w interesie podmiotu trzeciego:
   - nie zawiera imienia i nazwiska albo nazwy, miejsca zamieszkania albo adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej tego podmiotu albo
   - gdy podmiot nie wyraża zgody na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
  13. Petycja w sprawie już rozpatrzonej nie zawierająca nowych faktów lub dowodów może zostać pozostawiona bez rozpatrzenia.
  14. Organ, do którego adresowano petycję, zamieszcza na swojej stronie internetowej jej scan, datę jej złożenia oraz w przypadku wyrażenia zgody- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
  15. Petycje wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, przed podjęciem ich załatwienia, wpisywane są do Rejestru Petycji, który jest prowadzony przez Wydział Prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.
 2. Formy wnoszenia petycji.
  Petycję można złożyć:
  w formie pisemnej:

  1. przesyłając korespondencję na adres:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu
   Drogowego w Rzeszowie
   ul. Hanasiewicza 21
   35-103 Rzeszów
  2. osobiście w siedzibie Inspektoratu:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu
   Drogowego w Rzeszowie
   ul. Hanasiewicza 21
   35-103 Rzeszów (budynek A - sekretariat, pokój 201)

  za pomocą środków komunikacji elektronicznej wysyłając:

  1. drogą elektroniczną na adres witd@witd.rzeszow.pl
  2. faxem (17) 850 45 77
  3. za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 3. Termin rozpatrzenia petycji
  Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyznaczonym terminie ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu wcześniej wyznaczonego.
  Jeżeli organ, który otrzymał petycję nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, przesłać ją do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.
 4. Tryb odwoławczy
  Postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
  Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze.
  Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 5. Ochrona danych osobowych zawartych w treści petycji
  Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji oraz dane podmiotów, w których interesie petycje są wnoszone.
  Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona.
  Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (scan) petycji, datę jej złożenia oraz- w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub, podmiotu w interesie którego petycja jest składana.
Top