• Adult Ambulance Background Care - ckstockphoto / Pixabay

  Procedura przyjmowania skarg i wniosków

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 lutego 2013r.w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 2. Przedmiotem skargi mogą być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 3. O kwalifikacji czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Z ustnego przyjęcia skargi sporządza się protokół ( załącznik do niniejszej procedur

Uprawnionymi do przyjęcia skargi i sporządzenia protokołu są: Naczelnik Wydziału Prawnego, referent prawny zajmujący się w/w problematyką.

Rozdział II
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W sprawie skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie interesanci przyjmowani są przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub jego Zastępcę w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00.
 2. Do zakresu działania Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie należy w szczególności: przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć osób zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Wojewódzkiego Inspektora, sporządzanie zestawień oraz analiz dotyczących rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków składanych w Inspektoracie, przekazywanie wniosków wniesionych niewłaściwie do Inspektoratu organom właściwym do ich rozpatrzenia.
 3. Wydział Prawny tutejszego Inspektoratu prowadzi pisemny rejestr skarg i wniosków wpływających do jednostki.
 4. Rejestr skarg i wniosków uwzględnia następujące rubryki
  1. liczbę porządkową,
  2. datę wpływu skargi/wniosku,
  3. znak sprawy,
  4. kierującego wniosek/skargę,
  5. pracownika załatwiającego sprawę,
  6. pracownika załatwiającego sprawę,
  7. sposób załatwienia,
  8. termin załatwienia

Rozdział III
Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikacji spraw jako skargi lub wniosku dokonuje Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub jego Zastępca, który następnie dekretuje pismo na Naczelnika Wydziału Prawnego.
 2. Naczelnik Wydziału Prawnego dekretuje pismo na referenta prawnego zajmującego się tą problematyką.
 3. Każda sprawa zakwalifikowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego lub jego Zastępcę jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków przez referenta prawnego.

Rozdział IV
Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Odpowiedź dla strony zawierającą stanowisko organu dotyczące przedmiotu wniosku/skargi przygotowuje referent prawny.
 2. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się dokumentację obejmującą m.in.:
  • oryginał skargi/wniosku,
  • notatkę urzędową zawierającą stanowisko organu albo jego pracowników, jeżeli skarga dotyczy w szczególności: zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw,
  • odpowiedź do wnoszącego skargę i wniosek, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma,
  • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 3. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14.06.1960r.- kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.  z 2013r.poz. 267)  oraz zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002r. Nr 5,poz.46).

Rozdział V
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

W zakresie terminów rozpatrywania skarg i wniosków stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14.06.1960r.- kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2013r.poz. 267) oraz zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5,poz.46).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 1. Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.
Top