• Adult Ambulance Background Care  - ckstockphoto / Pixabay

    Skargi i wnioski

Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

  • Ustawa z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz.267),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U z 2002r. Nr 5,poz.46).

Przyjmowanie skarg
Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Z ustnego przyjęcia skargi sporządza się protokół.

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
u. Hanasiewicza 21
35-105 Rzeszów
lub przesłać na numer faksu: (17) 850 46 77

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:
Podkarpackiego Wojewódzkiego inspektora Transportu Drogowego lub przez jego Zastępcę w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00.

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:
witd@witd.rzeszow.plWarunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listowej).

Rozpatrywanie skarg
Stosownie do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U z 2002r. Nr 5,poz.46)- skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu wzywa się wnoszącego skargę do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

W myśl art.232 § 1 i 2 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków
Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.a. organ właściwy do załatwienia skargi ( wniosku) powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jej otrzymania.

Stosownie do treści art.237 § 2 k.p.a. posłowie na Sejm, senatorowie i radni , którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień- także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.

W przypadku niezałatwienia skargi w ustawowym terminie należy powiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz przewidywanym terminie załatwienia skargi.

W myśl art.231 k.p.a., jeżeli organ który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak  niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać na właściwy organ.

Top